Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2014

larva
Reposted fromInnet Innet

October 21 2014

larva

October 14 2014

larva
7933 5a5b
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaInnet Innet

September 21 2014

larva
larva

September 08 2014

larva
0183 7bf9
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadotty dotty
larva
8165 2f1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
larva
8165 2f1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
larva

August 29 2014

larva
Reposted fromelegy elegy viaInnet Innet
larva
9033 ce6c
Reposted fromxawery xawery viaInnet Innet
larva
Nie należy przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter.
— Matka Beaty Tyszkiewicz
Reposted fromsafeway safeway
larva
9479 5e98
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
larva
4889 53a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 10 2014

larva
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
larva
3498 0ed1 500
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaslodziak slodziak

July 15 2014

March 28 2014

larva
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu

March 22 2014

larva
larva

Wszyscy pragną, by w przyszłości stać się kimś wielkim albo znanym.

Ja chcę być tylko szczęśliwa.

— jby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl